Imenovanje povjerenstva za prijem u službu


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL


Klasa: 363-01/20-01/114

Urbroj: 2104/02-20-02/01

Bol, 27. studenog 2020. godine


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol donio je


RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol


Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu referenta-administrativnog tajnika i referenta-povjerenika, na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol, na puno radno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Matko Baković - predsjednik

2. Elvis Hrgić - član

3. Svjetlana Baković - član


Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- priprema i provodi postupak oglasa za prijam u službu referenta – administrativnog tajnika i referenta-povjerenika u Jedinstveni upravni odjel,

- utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune,

- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom,

- kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

- podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .


Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆLITERATURA za pisanu provjeru znanja i sposobnosti za natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol na radno mjesto REFERENT- ADMINISTRATIVNI TAJNIK, REFERENT - POVJERENIK:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)

2. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 63/19)