Oglas - Prijem u službu - Povjerenik

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), dana 30. studenog 2020. godine raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– REFERENT – POVJERENIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.


Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno obrazovanje

- najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),

- domovnicu,

- svjedodžbu,

- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

- dokaz o položenom stručnom ispitu

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je:

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama nadležne službe za zapošljavanje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 363-01/20-01/114

Urbroj: 2104/02-20-02/03

Bol, 30. studenog 2020. godine


PROČELNIK JUO BOL:

Stipe Karmelić