JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora tzv. Špilja pod Ložu u Bolu korisne površine cca 15 m2

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Bol, 22. siječnja 2021. godine


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 22. siječnja 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora


I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor tzv. Špilja pod Ložu u Bolu korisne površine cca 15 m2.

II. NAMJENA: trgovačka djelatnost - prodaja suvenira.


III. ROK ZAKUPA: 5 (pet) godina, uz mogućnost produženja na daljnjih 5 (pet) godina sukladno čl. 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15 112/18),  pod uvjetom da zakupac uredno pruža usluge, podmiruje obveze prema Općini Bol i prihvaća visinu zakupnine koju odredi zakupodavac.


IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 210,00 kuna za metar kvadratni korisne površine mjesečno.

V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 08. veljače 2021. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene  na urudžbenom zapisniku Općine Bol.


VI. NAČIN PLAĆANJA: Zakupnik se obvezuje plaćati zakupninu za svaki mjesec unaprijed najkasnije do petog dana u mjesecu na žiro-račun zakupodavca.


VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:

- ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

 

2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,


3.Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)


4. Iznos zakupnine koji se nudi,


5. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol o nepostojanju dugovanja,


6. Potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),


7. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. HR6323600001802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora,  poziv na broj: HR 68 9016 + OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.


8. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARATI".


Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 08. veljače 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.


Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.


Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.


OPĆINA BOL

PROČELNIK: